Φορολογική Ελάφρυνση (Tax Relief) Archives - EKOME

EKOME

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

Κατηγορίες

Φορολογική Ελάφρυνση (Tax Relief) / 11
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για cash rebate και αίτηση για tax relief;

Είναι εφικτή η κατάθεση δύο ξεχωριστών αιτήσεων, μία για cash rebate και μία για tax relief. Τα κίνητρα δρουν μεταξύ τους συμπληρωματικά, αλλά γίνεται αίτηση ξεχωριστά για το καθένα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief υπολογίζονται όπως και στο cash rebate;

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief ταυτίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες του cash rebate. Δεν μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των συνολικών δαπανών. Δεν μπορούν να παραβιάζουν τα κατώτερα όρια που θέτει ο Ν.4487/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόμενων προς έγκριση δαπανών των ο/α έργων. Στη φορολογική ελάφρυνση είναι υποχρεωτική η οικονομική διαχείριση του ο/α έργου μέσω Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού για να θεωρούνται οι δαπάνες επιλέξιμες.

Πώς υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του ΕΚΟΜΕ στο ΠΣΚΕ είτε με την απόκτηση κωδικού νέου χρήστη είτε με την αναβάθμιση κωδικού παλιότερου χρήστη.

Τι δικαιολογητικά υποβάλλω μαζί με την αίτηση;

Η αίτηση υπαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.
iii. Περίληψη σεναρίου.
iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.
v. Χρονοδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας, χώροι παραγωγικής διαδικασίας και εργαστήρια επεξεργασίας.
vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κλπ).
vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων.
viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής.
ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων.
x. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εταιρεία.
xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Ποιος εκδίδει τα παραστατικά για τις δαπάνες;

Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του ο/α έργου ή στο όνομα του εκτελεστή παραγωγής. Σε περίπτωση συμπαραγωγής, εκδίδονται παραστατικά επιλέξιμων δαπανών από κάθε παραγωγό ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή, σύμφωνα με τη σύμβαση συμπαραγωγής που έχει προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της φορολογικής ελάφρυνσης;

Τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους, κατ’ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματός τους.

Ο υπολογισμός της φορολογικής ελάφρυνσης γίνεται με βάση το χρηματοδοτικό σχέδιο που υποβάλει ο Παραγωγός και δηλώνει τα ποσοστά των χρηματοδοτών του Επενδυτικού Σχεδίου που συμφωνούν με τα υποβεβλημένα συμβόλαια των χρηματοδοτών με τον Παραγωγό.

Tι ισχύει σε περίπτωση συμπαραγωγής;

Στις περιπτώσεις συμπαραγωγής το ποσό που αφαιρείται υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην παραγωγή.

Εάν ένας χρηματοδότης συμμετέχει με ένα ποσό μία χρονιά, θα τύχει φορολογικής ελάφρυνσης για εκείνη τη χρονιά;

Η φορολογική ελάφρυνση συνδέεται με τις υλοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Πόσο μπορεί να είναι το ποσοστό κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις που δεν πρέπει να ξεπεράσει ο Παραγωγός για την ενίσχυση του συγκεκριμένου ο/α έργου;

Το ΕΚΟΜΕ, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών, βεβαιώνει την επιλεξιμότητα αυτών για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο, καθώς και ότι το ποσοστό αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού. Για διασυνοριακές παραγωγές το όριο του κόστους παραγωγής του έργου αυτού αυξάνεται στο 60% και για «δύσκολα» έργα στο 80%.
Στη σώρευση υπολογίζεται μόνο το ποσό της φορολογικής ελάφρυνσης που αντιστοιχεί στον παραγωγό και όχι στους ιδιώτες χρηματοδότες.

Τι γίνεται σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψουν ζημίες;

Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψουν ζημίες, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν δύναται να ολοκληρωθεί το οπτικοακουστικό έργο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής;

Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε κοινοποιείται υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.