ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα του ΕΚΟΜΕ. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του οργανισμού.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί 

Στο πλαίσιο των βασικών μας δραστηριοτήτων συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών του ΕΚΟΜΕ, όπως επιβάλλεται από το ειδικότερο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΚΟΜΕ. Επιπρόσθετα: 

Ανταπόκριση σε αιτήματα  

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνίας του ιστότοπου του ΕΚΟΜΕ είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε οι ίδιοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Δεδομένα στελεχών των συνεργατών μας 

Στο πλαίσιο συνεργασιών, μας παρέχονται από συνεργάτες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και θέση ή ρόλος των στελεχών τους. 

Cookies

Ο ιστότοπος του EKOME χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Ο ιστότοπος του ΕΚΟΜΕ μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που παράγονται από έναν ιστότοπο που επισκέπτεσθε και αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Ποιές πληροφορίες συλλέγουν τα Cookies;

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες μας περιβάλλον. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του και να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, και εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση τους.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Τα προγράμματα περιηγήσεως (browser) στο διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα να αποδέχονται τα ‘cookies’. Επομένως, εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ανατρέξετε στις σχετικές ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε.

Επεξεργασία Δεδομένων 

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για τους δηλωμένους κάθε φορά σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

 Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

To ΕΚΟΜΕ σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία, σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία. (π.χ. μηνήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικές κλήσεις).

Χρησιμοποιούμε το web analytics εργαλείο της Google ‘Google Analytics’ για να αποκτούμε εικόνα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και του τρόπου με τον οποίον οι επισκέπτες μας αλληλοεπιδρούν με αυτήν, εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Προϋποθέσεις χρήσης του Google Analytics ορίζουν ότι μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού δεν συλλέγονται δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. H Google μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυό της σχετικά με την εμφάνιση προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο //policies.google.com/privacy

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας
  • Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@ekome.media.