Αίτηση - Ekome

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Υποβολή αίτησης για το ελληνικό cash rebate

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στο επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017

No1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το cash rebate έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το ελληνικό cash rebate πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

 

No2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Υπεύθυνη δήλωση
  ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
 • Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας σας
  όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.
 • Πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής
  για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα
 • Ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο
  όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τα σχετικά συμβόλαια
 • Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων
  Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα
 • Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο
  Σενάριο ή περίληψη του σεναρίου

 

 

No4

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: