ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Υποβολή αίτησης για το ελληνικό cash rebate

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στο επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017

No1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το cash rebate έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το ελληνικό cash rebate πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

 

No2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Υπεύθυνη δήλωση
    ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
  • Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας σας
    όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερώτητα, ασφαλιστική ενημερώτητα κ.ά.
  • Πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής
    για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα
  • Ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο
    όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τα σχετικά συμβόλαια
  • Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων
    Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα
  • Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο
    Σενάριο ή περίληψη του σεναρίου

 

 

 

 

 

 

No3

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: