Αίτηση - Ekome

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στη φορολογική ελάφρυνση (tax relief) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με την ΚΥΑ 1007/09-01-2019

No1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το tax relief (φορολογική ελάφρυνση) έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το tax relief πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

No2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό
  σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα (ΙΒΑΝ)
 • Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου
  όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.
 • Χρηματοδοτικό πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής
  για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα
 • Ολοκληρωμένο οικονομικό προϋπολογισμό
  συνολικό και αναλυτικό ανά οικονομικό έτος, για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα
 • Αναλυτική κατάσταση ποσοστών συμμετοχής των χρηματοδοτών στο επενδυτικό έργο                                                                                                                                                           
 • Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων
  Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα
 • Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο                                                                                                                                                                                        
 • Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ
No3

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: