Αίτηση - Ekome

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Υποβολή αίτησης για το ελληνικό cash rebate

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

για την ένταξη στο επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) για τις οπτικοακουστικές παραγωγές σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017

No1

Βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για το cash rebate έχει υποβληθεί στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο:

Οι αιτήσεις για το ελληνικό cash rebate πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής. 

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλή, έγκαιρη και διαφανή επεξεργασία.

No2

Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
• Υπεύθυνη Δήλωση
ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
• Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου
όπως καταστατικό της εταιρίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.ά.
• Χρηματοδοτικό πλάνο και αναλυτικό προϋπολογισμό της παραγωγής
για τα έξοδα που θα σημειωθούν στην Ελλάδα
• Ολοκληρωμένο οικονομικό προϋπολογισμό
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τα σχετικά συμβόλαια
• Πίνακας πολιτιστικών κριτηρίων
Αξιολόγηση βασισμένη σε point-system που προσδιορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου για τη χώρα
• Πληροφορίες σχετικά με το οπτικοακουστικό έργο
Concept Design Document

No4

Συμπληρώστε την αίτηση

που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: