Φορολογική απαλλαγή - Ekome
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Φορολογική ελάφρυνση 30%

Για project υψηλών προδιαγραφών!

Η φορολογική ελάφρυνση (Tax Relief) αποτελεί ένα δεύτερο εργαλείο προσέλκυσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην ο/α παραγωγή στην Ελλάδα. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του εν λόγω κινήτρου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το επενδυτικό κίνητρο (Cash Rebate). Και τα δύο αποτελούν αυτοδύναμα επενδυτικά εργαλεία που δρουν μαζί ή και χωριστά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικοί κανόνες νομιμότητας και οι όροι σώρευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή αποτελεί η ύπαρξη Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού από την εταιρεία παραγωγής σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο email: cashrebate@ekome.media

Σε ποιους απευθύνεται

Το φορολογικό κίνητρο προσελκύει επενδύσεις στην παραγωγή ο/α έργων και απευθύνεται στον παραγωγό και στους ιδιώτες χρηματοδότες των έργων.

Ισχύουσα νομοθεσία

Το φορολογικό κίνητρο (Greek Tax Relief) αντιστοιχεί σε φορολογική ελάφρυνση της τάξης του 30% των επιλέξιμων δαπανών που αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των χρηματοδοτών του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 71Ε του Ν.4172/2013.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και η φορολογική ελάφρυνση υπολογίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βάση την αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων.