Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου - EKOME

EKOME

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Ιδιοκτησία και περιορισμοί χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.ekome.media ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (εφεξής καλούμενο ΕΚΟΜΕ). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές περί του ΕΚΟΜΕ υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Το ΕΚΟΜΕ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες για την ορθή τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων καθώς και του ν.4624/2019 (Α’ 137), όπως ισχύει. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο ισχυροποιεί τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων του ΕΚΟΜΕ καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν, αφετέρου δε να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.
Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι θα χρησιμοποιούν:
Όλες οι πληροφορίες (στοιχεία ιδιωτών/επαγγελματιών, φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τοποθεσίες «γυρισμάτων» οπτικοακουστικών έργων κ.λπ.) που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα θα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς πραγματοποίησης οπτικοακουστικών έργων (στις περιπτώσεις καταχώρησης ιδιοκτησιών ως προτεινόμενων χώρων γυρισμάτων, είτε σε ό,τι αφορά τους εκάστοτε επαγγελματίες τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή από την πλευρά τους σχετικών με την παραγωγή ταινιών, υπηρεσιών). Το ανωτέρω περιγραφόμενο οπτικοακουστικό υλικό και στοιχεία που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμεύουν μόνο για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται φέρει ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης. Το ΕΚΟΜΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο.
Με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται επίσης ότι το ΕΚΟΜΕ και ο διαχειριστής της μπορεί, κατά την ανέλεγκτη διακριτική ευχέρειά του, οιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράφει ή/και να προσθέτει στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, οφείλει δε κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της, τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται και τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη/χρήση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το EKOME διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να τον τερματίσει οριστικά.

Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, φωτογραφίες, πληροφορίες ιδιωτών, τοποθεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων και πληροφοριών, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κ.λπ. (εφεξής Περιεχόμενο), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΚΟΜΕ και προστατεύεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Συνεπώς, απαγορεύεται ενδεικτικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας, κάθε δε μη επιτρεπόμενη ενέργεια διώκεται και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφόρτωση αρχείων από τον διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά για συμβουλές, ασκήσεις, δημοσιεύματα, αρθρογραφία κ.λπ.) όταν αυτά είναι διαθέσιμα προς το κοινό. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του EKOME. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση info@ekome.media.

Όροι και προϋποθέσεις για υποβολή αιτημάτων

Προφίλ χρήστη

Με την καταχώρηση των στοιχείων σας για την εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο, δημιουργείται αυτόματα μοναδικό username και password πρόσβασης (εφόσον εισέρχεται με λογαριασμό τρίτων φορέων όπως Google, Facebook, Microsoft, TaxisNet) το οποίο πιστοποιείται από τον χρήστη μέσω επιβεβαίωσης από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει καταχωρήσει.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης της πλατφόρμας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και από κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστοτόπου ή προκαλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάβη σε αυτόν και στο ΕΚΟΜΕ ή σε τρίτους μέσω της χρήσης του. Περαιτέρω, οφείλει να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο μόνο για νόμιμους σκοπούς, να μην τον χρησιμοποιεί κατά τρόπο που ενδέχεται να προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης αυτού, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στους κώδικες συμπεριφοράς και δεοντολογίας, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών πληροφοριών ή / και υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, θεωρείται αποκλειστικής του ευθύνης.

Χρήση συνδέσμων σε ιστοτόπους τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προς πληροφόρηση. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΚΟΜΕ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), όπως για παράδειγμα:
Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης που έχουν αναρτημένους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το EKOME το οποίο δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων που ακολουθούν, εκτός του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί από το ΕΚΟΜΕ στα κανάλια που έχει δημιουργήσει για την παρουσία του σε αυτούς και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Β. Αποποίησης Ευθυνών / Περιορισμός ευθύνης

Επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Παρότι το ΕΚΟΜΕ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών του ιστοτόπου παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται και, συνεπώς, δεν ευθύνεται εν προκειμένω, ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, επάρκεια, ορθότητα, ασφάλεια, ταχύτητα μετάδοσης και προσβασιμότητα. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν εγγυάται την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της μεταβίβασης στοιχείων, δεν ευθυνόμαστε για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, καθυστερήσεις, βλάβες (οφειλόμενες κυρίως σε ιούς ή και άλλο κακόβουλο λογισμικό) στις γραμμές επικοινωνίας, στον μηχανογραφικό εξοπλισμό και στα λογισμικά που δεν ελέγχουμε ή/και σε περίπτωση μη επιτρεπτής χρήσης ή απώλειας των όποιων περιεχομένων δεδομένων του επισκέπτη χρήστη του ιστοτόπου. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται στις πληροφορίες που διατίθενται να υπάρξουν παραλείψεις ή ανακρίβειες οφειλόμενες σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Οποιαδήποτε παράλειψη ή ανακρίβεια θα πρέπει να μας γνωστοποιείται στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας.

Ομοίως, το ΕΚΟΜΕ επ’ ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο έναντι οιουδήποτε προσώπου για οποιασδήποτε φύσης ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, παρεπόμενη, διαφυγόντα κέρδη) σχετίζεται με ή απορρέει από τον ιστότοπό του ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή άλλη πηγή, προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόν ιστότοπο, ή για τη χρήση, φόρτωση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας εισοδήματος, απώλειας λογισμικού κ.ά.

Γ. Ασφάλεια

Διασφαλίζουμε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται διαφυλάσσονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστασίας των δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την εσφαλμένη χρήση ή αποκάλυψη, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή παράνομη καταστροφή ή την ακουσία απώλεια των προσωπικών δεδομένων.

Δ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το ΕΚΟΜΕ και στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Ε. Ποινική/ Αστική ευθύνη – Γενικές διατάξεις

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΟΜΕ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση του παρόντος ιστοτόπου ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενό του, που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@ekome.media.
Για θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@ekome.media.