ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

Ο ρόλος του EKOME  / 1
Τι είναι το ΕΚΟΜΕ και ποιος είναι ο σκοπός του;

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας ΕΚΟΜΕ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το  Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών, που έχει ως αποστολή την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα στο σύνολο του μέσω μιας πολυσυλλεκτικής και σφαιρικής προοπτικής.

Τρία είναι τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης του ΕΚΟΜΕ:

  • Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσέλκυση επενδύσεων στον οπτικοακουστικό τομέα μέσα από την ενίσχυση των σχετικών επενδυτικών κινήτρων, τη φορολογική ελάφρυνση ή από άλλα κίνητρα που ισχύουν σήμερα.
  • Διατήρηση και προώθηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς μέσω της έρευνας, της μελέτης και της ψηφιοποίησης των οπτικοακουστικών αρχείων.

  • Προώθηση της οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας και εξοικείωσης όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ψηφιακή κουλτούρα για να επωφεληθούν στο έπακρο από τα οφέλη της ψηφιακής εποχής. 

Cash Rebate  / 18
Ποιο είναι το πλαίσιο για το Επενδυτικό Κίνητρο (επιστροφή μετρητών) που υλοποιείται μέσω του ΕΚΟΜΕ;

Η επιστροφή μετρητών (cash rebate) είναι μια κρατική επιδότηση για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων που ανέρχεται στο 35% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για όλους τους δικαιούχους. Οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις αφού  αξιολογηθούν βάσει του πολιτιστικού κριτηρίου και δαπανήσουν τουλάχιστον €100.000 σε επιλέξιμες δαπάνες στην Ελλάδα. H πρόσφατη νομοθεσία προβλέπει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα €30.00 ανά επεισόδιο, και συνολικό προϋπολογισμό €100.00) και ένα νέο σημείο εκκίνησης για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν. 

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ελληνικό cash rebate;

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή μετρητών στην Ελλάδα είναι:

i) επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,

ii) αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν συνάψει σύμβαση με επιχείρηση που έχει συσταθεί ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ή μέρος αυτών (εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής, σχεδιασμού  ψηφιακών παιχνιδιών) και

iii) επιχειρήσεις για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής παραγωγής.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από ελληνική εταιρεία παραγωγής ή εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας παραγωγοί, εγκατεστημένοι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, απαιτείται η υποβολή σύμβασης μεταξύ συνεργαζόμενων μερών και ενός εγγράφου αδειοδότησης για λογαριασμό του αλλοδαπού εταίρου. 

Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του πλαισίου κινήτρων για επενδύσεις;

Ο παραγωγός ή ο εκτελεστής παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 25, κεφάλαιο Δ του Νόμου 4487/2017  και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 923/23-32018,  που υποβάλλει την αίτηση. 

Τι σημαίνει ο όρος «επιλέξιμες δαπάνες» και πώς καθορίζονται;

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Η μορφή των επιλέξιμων δαπανών ορίζεται ρητά στο παράρτημα 2 της ΚΥΑ 923/23-3-2018, και στην ΚΥΑ 128/11-12-2018. Επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο εκείνες που συνδέονται άμεσα με το οπτικοακουστικό έργο και έχουν τον τίτλο του έργου σε όλα τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό Cash Rebate;

Μέσω της ιστοσελίδας μας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση online στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr. Μετά τη σύνδεση στην  πλατφόρμα "Επενδυτικό Κίνητρο Οπτικοακουστικών Έργων" ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης (εγχειρίδιο χρήσης).

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό Cash Rebate;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο EKOME καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις για κρατικές ενισχύσεις για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 60 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών (παραγωγή ή/και μετα-παραγωγή) στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης στο οποίο θα αναφέρει όλες τις πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.

Πότε θα λάβω την επιστροφή μετρητών;

Η επιστροφή μετρητών θα είναι διαθέσιμη στους παραγωγούς το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κινήτρων για επενδύσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Νόμου 4487/2017. Εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Επιτροπή του EKOME εκδίδει την οριστική έκθεση που απευθύνεται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που επικυρώνει τον νόμο επιδότησης και το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου το αργότερο 60 ημέρες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;

Βεβαιωθείτε ότι η  αίτησή σας  για υπαγωγή στο Επενδυτικό Κίνητρο συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

  1. Δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
  2. Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας σας, όπως το καταστατικό, ισολογισμός, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κ.λπ.
  3. Σχέδιο παραγωγής και αναλυτικό προϋπολογισμό για τα έξοδα που θα προκύψουν στην Ελλάδα
  4. Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που να απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τις σχετικές συμβάσεις
  5. Tα πολιτιστικά κριτήρια, ένα σύστημα αξιολόγησης της μοναδικότητας του έργου σε σχέση με τη χώρα
  6. Το πλήρες σενάριο ή σύνοψη σεναρίου του οπτικοακουστικού έργου
  7. Σε περίπτωση συμπαραγωγής, τη σύμβαση μεταξύ των εταίρων

Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να υποβάλετε συμπεριλαμβάνεται στην ΚΥΑ 128/14-12-2018 και στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ 923/23-3-2018       

Υπάρχει όριο στο ποσό των κρατικών ενισχύσεων σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του. Εάν, για παράδειγμα, η παραγωγή έχει επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και έχει λάβει, επίσης, κρατικές ενισχύσεις από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, με το συνολικό ποσό να φθάνει το 50%, η παραγωγή αυτή δεν είναι επιλέξιμη από το EKOME για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιστροφής μετρητών. Ωστόσο, εάν η κρατική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 25%, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο  EKOME αίτηση για το υπόλοιπο ποσό (π.χ. 25%). Η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φθάσει το 60% στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής και το 70% σε περίπτωση δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματοδότηση από πηγές της ΕΕ (Media-Eurimages) δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω ανώτατα κανονιστικά όρια. 

Ποιες φάσεις των εργασιών μιας οπτικοακουστικής παραγωγής είναι επιλέξιμες για επιστροφή μετρητών;

Τα οπτικοακουστικά έργα που είτε βρίσκονται στην κύρια φάση της παραγωγής  είτε στη φάση της μεταπαραγωγής είναι επιλέξιμα για επιστροφή μετρητών.

Υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών;

Για να μπορεί ένα οπτικοακουστικό έργο να υπαχθεί στο πρόγραμμα επιστροφής μετρητών, οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, κατά τη διάρκεια της παραγωγής είτε της μεταπαραγωγής, θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον το ποσό των €100.000. Η έκπτωση ανέρχεται σε 35% στις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για όλους τους δικαιούχους.

Ποια οπτικοακουστικά έργα είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο ελληνικό Cash Rebate; Ποια από αυτά εξαιρούνται;

Η επιστροφή μετρητών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κύριας παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής. Το πρόγραμμα  δεν ισχύει για μουσικές συναυλίες, ηχογραφημένες παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, ριάλιτι σόου, βιντεοπαιχνίδια, διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές κλπ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές προκειμένου να επωφεληθούν της επιδότησης 35% στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώστε, ότι για την πρώτη περίοδο της εφαρμογής του νόμου N. 4487/2017 η παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών δεν περιλαμβανόταν στο Επενδυτικό Κίνητρο (επιστροφή μετρητών). Η τροπολογία που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο 2018 παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα  €30.000 ανά επεισόδιο) και ένα νέο σημείο εκκίνησης  για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000). 

Τι είναι το "δύσκολο" οπτικοακουστικό έργο;

 «Δύσκολο» οπτικοακουστικό έργο είναι ένα αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο (επεισόδιο ή μέρη ενός επεισοδίου μιας τηλεοπτικής σειράς ή μιας μίνι τηλεοπτικής παραγωγής, ταινία που γυρίστηκε για τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, ή μέρη τους, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους) του οποίου το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα , το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη, έργα που έχουν προϋπολογισμό μέχρι €500.000, και έργα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για εμπορική εκμετάλλευση στις διεθνείς αγορές.

Για τον λόγο αυτό, στους πίνακες που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ για το ελληνικό Cash Rebate, υπάρχει μια ειδική κατηγορία πολιτιστικών κριτηρίων (πίνακας Ε) που καθορίζουν πότε ένα οπτικοακουστικό έργο μπορεί να οριστεί ως "δύσκολο" και αξιολογούν  (με ελάχιστη βαθμολογία 10 στα 20 αν πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία αυτή), επιπλέον από τους υπόλοιπους πίνακες.

Ποιο είναι το κόστος υποβολής της αίτησης;

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται χρέωση ύψους 0,0005 του αθροίσματος των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό αυτό πεντακόσια ευρώ (€500) και όχι περισσότερο από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

Σημειώστε ότι για την υποβολή αίτησης τροποποίησης της απόφασης για την υπαγωγή, απαιτείται επίσης η καταβολή τέλους, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση για την υπαγωγή. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι τουλάχιστον διακόσια ευρώ (€200) και όχι περισσότερο από χίλια ευρώ (€1.000).

Ποια είναι η "ένταση" των κρατικών ενισχύσεων;

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως το ποσό της κρατικής ενίσχυσης σε σχέση με το κόστος παραγωγής ή το κόστος επένδυσης της εταιρείας ή του έργου που λαμβάνει την ενίσχυση. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι ανεξάρτητες από το αν προέρχονται από διαφορετικό σύστημα επιδοτήσεων ή από διαφορετικό κράτος-μέλος της ΕΕ.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης προ-παραγωγής θεωρούνται επιλέξιμες;

Το σύνολο του κόστους προ-παραγωγής που μπορεί να υπαχθεί στις επιλέξιμες δαπάνες διευκρινίζεται ρητά στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 128/11-12-2018. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν χρονικά κοντά στην έναρξη της φάσης παραγωγής και να έχουν τον τίτλο του έργου σε όλα τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται στο EKOME.

Τι είναι ένα μεμονωμένο οπτικοακουστικό έργο;

Ένα μεμονωμένο οπτικοακουστικό έργο είναι ένα επεισόδιο μιας τηλεοπτικής σειράς, μια κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία ή οποιοδήποτε τμήμα τους, που ανήκουν στα είδη της μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού το οποίο παράγεται στην ελληνική επικράτεια στις φάσεις της παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής.

Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, τα οπτικοακουστικά έργα που παράγονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια πολιτιστικής παραγωγής για να είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο Επενδυτικό Κίνητρο (επιστροφή μετρητών). 

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με το Ν. 4487/2017 του ελληνικού κράτους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πρακτικές της ΕΕ που συγκλίνουν σε ένα σύστημα αξιολόγησης που καθορίζει τη μοναδικότητα του οπτικοακουστικού έργου σε σχέση με τη χώρα παραγωγής (κριτήριο εντοπιότητας).

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα κριτήρια του ελληνικού συστήματος αξιολόγησης. Με βάση τις διαθέσιμες γνώσεις και την εμπειρία των χωρών της ΕΕ που έχουν ήδη υιοθετήσει το σύστημα  αξιολόγησης με βαθμολογία, το αντίστοιχο ελληνικό σύστημα προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας. Επικεντρώνεται κυρίως στο περιεχόμενο με στόχο την προώθηση της πολιτισμικής, ιστορικής, γεωγραφικής και τουριστικής μοναδικότητας της Ελλάδας, ως τόπου για διεθνείς παραγωγές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία (καλλιτέχνες, τεχνικοί, στούντιο, εργαστήρια επεξεργασίας φιλμ κ.λπ.)