Συχνές Ερωτήσεις - EKOME

EKOME

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

Επενδυτικό Κίνητρο (Cash Rebate) / 52
Οι αμοιβές σκηνοθετών και σεναριογράφων είναι επιλέξιμες;

Οι «δαπάνες που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα σεναρίου και σκηνοθεσίας» του Ν.4487/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 1086/2021, αφορούν δαπάνες όπως ορίζονται στον Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν στην αποζημίωση για την εργασία που οδηγεί στην λήψη συγκεκριμένης άδειας με συγκεκριμένο εύρος εξουσιών από τον κυρίως δημιουργό (σκηνοθέτη) και τον βασικότερο δημιουργό επιμέρους συνεισφορών (σεναριογράφο).

Η αποζημίωση ορίζεται με σχετική σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και του σκηνοθέτη ή σεναριογράφου. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις δαπάνες, κάθε είδους αμοιβές που έχουν ως βάση υπολογισμού τα έσοδα ή έξοδα από την εκμετάλλευση του έργου και δεν αφορούν στην παραγωγή του. Ως προς την επιλεξιμότητα των αλλοδαπών δαπανών σκηνοθετών και σεναριογράφων, θα πρέπει στη σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και του σκηνοθέτη ή σεναριογράφου να γίνεται ρητή αναφορά στην ελληνική επικράτεια ως τον τόπο εξ ολοκλήρου υλοποίησης της εργασίας.

Σε περίπτωση που έχουμε πολλαπλούς τόπους γυρισμάτων, θα πρέπει να συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις για την Ελλάδα ώστε το σύνολο της αμοιβής που αφορά στην Ελλάδα να είναι επιλέξιμο σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και της ΚΥΑ. Επίσης, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει η σχετική εργασία να έχει υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου στην ελληνική επικράτεια, η τιμολόγηση και πληρωμή για την εν λόγω δαπάνη θα πρέπει να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή του οπτικοακουστικού έργου στις διατάξεις του Ν.4487/2017.

H ενίσχυση του ΕΚΟΜΕ καταβάλλεται τμηματικά ή αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή;

Η κρατική ενίσχυση (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ δεν δίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής ούτε προκαταβολικά πριν από την έναρξη της παραγωγής, αλλά αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή, ως επιστροφή χρημάτων.

Τι είναι η κρατική ενίσχυση (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ;

Η κρατική ενίσχυση (cash rebate) αποτελεί κρατική επιχορήγηση των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσω επιστροφής καθορισμένου ποσοστού που δίνεται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ δεν δίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής ούτε προκαταβολικά πριν από την έναρξη της παραγωγής, αλλά αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή, ως επιστροφή χρημάτων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο cash rebate;

i) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 59.11 ή 59.12 ή 62.01.21)

ii) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 59.11 ή 59.12 ή 62.01.21).

Σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραγωγών, αιτήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς cash rebate υποβάλλονται μόνο από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται online στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr στο επιχειρησιακό περιβάλλον «Επενδυτικό Κίνητρο Οπτικοακουστικών Έργων». Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (εγχειρίδιο χρήσης υποβολής).

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό cash rebate;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση υπαγωγής στο EKOME καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις για κρατική ενίσχυση για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων μπορούν να υποβληθούν έως και 10 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια.

Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;

Φορέας υλοποίησης θεωρείται ο παραγωγός ή ο εκτελεστής παραγωγός που υποβάλει την αίτηση Υπαγωγής στο ΕΚΟΜΕ μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr

Σε περίπτωση που Φορέας είναι ο εκτελεστής παραγωγός απαιτείται η γραπτή εξουσιοδότηση από τον Παραγωγό ή τους Παραγωγούς ή τους Συμπαραγωγούς ότι του δίνουν το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.

Ποιος είναι ο δικαιούχος της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Δικαιούχος μπορεί να είναι:
α) Ο ημεδαπός παραγωγός.
β) Ο αλλοδαπός παραγωγός.
γ) Ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον παραγωγό ή τους παραγωγούς ή τους συμπαραγωγούς που τον ορίζει δικαιούχο για να λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ.

Τι σημαίνει έναρξη και λήξη του «επενδυτικού σχεδίου»;

Έναρξη του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία που:
α) είτε ξεκινούν τα γυρίσματα ενός οπτικοακουστικού έργου στην ελληνική επικράτεια /ξεκινούν οι διαδικασίες συγγραφής του Game Design Document (για ψηφιακό παιχνίδι) /ξεκινούν οι διαδικασίες του ανιματίκ (για κινούμενο σχέδιο)
β) είτε ξεκινά η σύμβαση με αντικείμενο τη μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού προς το σκοπό υλοποίησης προγραμματισμένης εκτέλεσης γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια.
γ)είτε ξεκινούν οι εργασίες μετα-παραγωγής στην ελληνική επικράτεια
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης υπαγωγής είναι τα γυρίσματα/ οι διαδικασίες συγγραφής του Game Design Document (για ψηφιακό παιχνίδι)/οι διαδικασίες του ανιματίκ να ξεκινούν όχι νωρίτερα από 10 ημερολογιακές μέρες μετά την αίτηση υπαγωγής.

Λήξη επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία που ορίζει ο Φορέας ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών παραγωγής η/και της μετα-παραγωγής του έργου.

Από πότε θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες;

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου;

Tα επενδυτικά σχέδια έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Το ανώτατο ποσό κρατικής ενίσχυσης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 12.000.000€.

Πόσο καιρό παίρνει για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο;

Η διαδικασία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής από το ΕΚΟΜΕ διαρκεί έως και έξι εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

 

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ φορολογείται;

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης ΔΕΝ προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και ΔΕΝ φορολογείται.

Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4487/2017 και η ικανοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση μίας αίτησης υπαγωγής και λόγο αποκλεισμού εάν δεν πληρούνται.

Ο Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συμπληρώνει όλα τα πολιτιστικά κριτήρια και προχωράει σε αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση για κάθε ξεχωριστό πολιτιστικό κριτήριο. Στη συνέχεια της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης του ΕΚΟΜΕ αποδέχεται ή μεταβάλλει την βαθμολογία των πολιτιστικών κριτηρίων.

Ποια επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα και ποια εξαιρούνται;

Επιλέξιμα οπτικοακουστικά σχέδια για υπαγωγή είναι οι κινηματογραφικές ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, οι τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και τα ψηφιακά παιχνίδια.

Μη επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι μουσικές συναυλίες, οι ηχογραφημένες παραστάσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, τα ριάλιτι σόου, οι βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων, οι διαφημίσεις, οι ενημερωτικές-ψυχαγωγικές εκπομπές κ.λπ.

Τι σημαίνει ο όρος «επιλέξιμες δαπάνες» και πώς καθορίζονται;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€), για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα σεναρίου και σκηνοθεσίας ή, σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων – φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Είναι επιλέξιμο το στάδιο της παραγωγής και το στάδιο της μετα-παραγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου για υπαγωγή στο κίνητρο του cash rebate;

Επιλέξιμα για υπαγωγή είναι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα παρακάτω στάδια υλοποίησης:
α) τη φάση της παραγωγής,
β) τη φάση της παραγωγής και της μετα-παραγωγής,
γ) τη φάση της μετα-παραγωγής.

Οι δαπάνες της φάσης προ-παραγωγής θεωρούνται επιλέξιμες;

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προ-παραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί, τιμολογηθεί και πληρωθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών;

Ως ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται το ποσό των €100.000 επιλέξιμων δαπανών για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία μυθοπλασίας, €60.000 για τηλεοπτική η κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης ή μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας η κινούμενο σχέδιο και €30.000 για ψηφιακό παιχνίδι. Για τις τηλεοπτικές σειρές και τμήματα επεισοδίων το κατώτερο όριο προσδιορίζεται στα €15.000 (τουλάχιστον 70 επεισόδια) έως €25.000 ανά επεισόδιο (€20.000 για τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης-ντοκιμαντέρ), και ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των επεισοδίων όχι κάτω από €100.000 (€60.000 για τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης).

Το μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000€.

Εάν οι τελικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, πώς υπολογίζεται η ενίσχυση;

Εάν οι τελικές υλοποιημένες δαπάνες είναι λιγότερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει λιγότερα χρήματα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιηθεί εγκεκριμένες δαπάνες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σύμφωνα με το ΦΕΚ υπαγωγής. Εάν το επενδυτικό σχέδιο έχει υλοποιήσει μικρότερο ποσοστό από το 60% των εγκεκριμένων του δαπανών, χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα έχει για να λάβει κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

• Δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
• Σύμβαση μεταξύ των εταίρων (συμπαραγωγή, σύμβαση με Εκτελεστή Παραγωγό κλπ.)
• Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα ή/και Δικαιούχο, όπως το καταστατικό, ισολογισμός, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ.
• Σχέδιο παραγωγής και αναλυτικό προϋπολογισμό για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα
• Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που να απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης συνοδευόμενο από τις σχετικές συμβάσεις
• Τα πολιτιστικά κριτήρια με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση
• Το πλήρες σενάριο ή σύνοψη σεναρίου του οπτικοακουστικού έργου ή περίληψη εγχειριδίου σχεδιασμού ψηφιακού παιχνιδιού( concept design document).

Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων υποβολής αίτησης υπαγωγής περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ 149/2020 (ΦΕΚ Β 3272/06.08.2020).

Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος των δαπανών για αμοιβές βασικών συντελεστών που θεωρούνται επιλέξιμες;

Οι συνολικές αμοιβές των βασικών συντελεστών Above the line expenses – ATL (πνευματικά δικαιώματα, αμοιβές για σενάριο, παραγωγή, μουσική, σκηνοθεσία, δύο βασικοί ρόλοι) είναι επιλέξιμες έως 35% των επιλέξιμων δαπανών του οπτικοακουστικού έργου.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αλλοδαπού προσωπικού;

Οι δαπάνες αμοιβών αλλοδαπού προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο όταν παρέχονται οι υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια και έχουν εξοφληθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες τους ή έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές.

Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 8.000.000 ευρώ, για τις δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές σκηνοθέτη και σε αμοιβές των δύο  πρωταγωνιστικών ρόλων (cast), επιτρέπεται η λήψη παραστατικών που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής.

Η αξία των αλλοδαπών παραστατικών δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό του 20% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια 12.000.000 ευρώ.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών προς την Ελλάδα;

Οι δαπάνες μετακίνησης συντελεστών είναι επιλέξιμες, εφόσον έχουν αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα και έχουν εκδοθεί οι σχετικοί ναύλοι από εταιρεία τουριστικών ταξιδιών ασφαλιστικά και φορολογικά υπόχρεη στις ελληνικές αρχές, η οποία και εκδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά. Οι συντελεστές θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην λίστα συντελεστών και στα όρντινο της παραγωγής.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού που εισάγεται από το εξωτερικό;

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν σχετικά παραστατικά αγοράς ή ενοικίασης που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που έχουν έδρα και φορολογούνται στην Ελλάδα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία πιλότου;

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πιλότου ενός επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα cash rebate δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες.

Υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας;

Δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν δαπάνες προώθησης και όχι παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου.

Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να περιέχεται στον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου;

Το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του. Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ) και στην περίπτωση του «δύσκολου» οπτικοακουστικού έργου, το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζόμενης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ).

Εάν, για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου με έναν παραγωγό είναι 1.000.000€ και έχει ήδη επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με 200.000€, από το CNC με 200.000€ και από το ZDF με 100.000€, έχει λάβει δηλαδή σύνολο κρατικών ενισχύσεων 500.000€, ποσό που ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, η παραγωγή αυτή δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο ΕΚΟΜΕ, γιατί εάν λάβει και την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ, θα υπερβεί το ποσοστό του 50% του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων στο συνολικό του προϋπολογισμό.

Ποιες οπτικοακουστικές παραγωγές θεωρούνται διασυνοριακές;

Διασυνοριακές παραγωγές θεωρούνται οι συμπαραγωγές στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τι είναι το «δύσκολο» οπτικοακουστικό έργο;

«Δύσκολο» είναι ένα αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και στην προώθηση και πληροί κάποιες ή όλες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα,
β) είναι το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη είτε το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο του παραγωγού,
γ) έχει προϋπολογισμό μέχρι €500.000.
Υπάρχει ειδική κατηγορία στα πολιτιστικά κριτήρια (ΚΥΑ 149/2020, Παράρτημα 3, πίνακας Ε) που καθορίζει πότε ένα οπτικοακουστικό έργο μπορεί να οριστεί ως «δύσκολο» με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση από τον Φορέα, την οποία αξιολογεί στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΕΚΟΜΕ.

Μπορεί να υποβάλει Αίτηση Υπαγωγής μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής;

Μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής μπορεί να υποβάλει αίτημα για ενίσχυση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έχει συσταθεί. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενίσχυση έχουν και οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.4704/2020.

Υπάρχει ανώτατο όριο αμοιβής της εταιρείας που κάνει εκτέλεση παραγωγής;

Ως ανώτατο όριο αμοιβής για την εταιρεία που κάνει εκτέλεση παραγωγής έχει οριστεί το 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού που έχει αναλάβει να εκτελέσει και που αποδεικνύεται βάση συμφωνητικού με την παραγωγό εταιρεία.

Υπάρχει όριο που αφορά στις ημέρες των γυρισμάτων;

Δεν υπάρχει όριο που αφορά στις ημέρες γυρισμάτων.

Πρέπει να περιλαμβάνεται o ΦΠΑ που αναλογεί στον προϋπολογισμό ενός οπτικοακουστικού έργου;

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός σχεδίου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από όσες αφορούν καύσιμα, διαμονή και διατροφή, οι οποίες υπολογίζονται με τον σχετικό ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που υλοποιηθούν λιγότερες ή περισσότερες δαπάνες από τις εγκεκριμένες, υπάρχει η δυνατότητα για αίτημα τροποποίησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού;

Ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τροποποίηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλει αίτηση στο www.ependyseis.gr πριν από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

Μπορώ να αυξήσω το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού με αίτημα τροποποίησης;

Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού;

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες του προϋπολογισμού, εάν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχουν αυξομειώσεις μεταξύ των 7 βασικών κατηγοριών δαπανών άνω του ποσοστού 20% χωρίς, όμως, να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση το αίτημα τροποποίησης να έχει κατατεθεί πριν από την λήξη του επενδυτικού σχεδίου.

 

Εάν αλλάξουν οι τόποι ή/και οι ημερομηνίες των γυρισμάτων, χρειάζεται αίτημα τροποποίησης;

Εάν αλλάξουν οι τόποι γυρισμάτων και οι ημερομηνίες των γυρισμάτων χωρίς να μεταβάλλουν το φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού έργου, ο Φορέας ενημερώνει το ΕΚΟΜΕ για τις αλλαγές στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου χωρίς να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης.

Πότε πρέπει να υποβάλω αίτημα ελέγχου;

Το αίτημα ελέγχου πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σας σχεδίου. Θα πρέπει να καταθέσετε το αίτημά σας στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την έκθεση του ορκωτού λογιστή που προσλαμβάνετε και πληρώνετε εσείς.

Η Έκθεση του ορκωτού λογιστή θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο που ορίζεται στην ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021).

Η διαδικασία αιτήματος ελέγχου διενεργείται μέσω του ΠΣΚΕ;

Υποβάλετε την ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Υποβάλετε στο ΕΚΟΜΕ, φυσικό φάκελο, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΠΣΚΕ, με τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης).
Για την επισύναψη αρχείων στο ΠΣΚΕ, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
• Μέγιστο μέγεθος ανά επισυναπτόμενο: 10ΜΒ
• Συνολικό μέγιστο όριο μεγέθους επισυναπτόμενων ανά ενέργεια: 50ΜΒ
• Επιτρεπόμενα είδη αρχείων: .gif, .zip, .rar

Πότε και πώς καταθέτουμε τον συμπληρωμένο πίνακα Προϋπολογισμού και Απολογισμού του έργου;

Ο συγκεκριμένος πίνακας κατατίθεται σε μορφή excel τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Υπόδειγμα θα βρείτε αναρτημένο στο www.ependyseis.gr.

Πώς μπορεί να παραταθεί το διάστημα υποβολής του αιτήματος ελέγχου;

Δεν προβλέπεται παράταση στην υποβολή αιτήματος ελέγχου. Ωστόσο, αν η λήξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει παρέλθει, ο Φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης του επενδυτικού σχεδίου, μεταφέροντάς την σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω κατά την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου;

Καλό θα ήταν να αποφύγετε να οριστικοποιήσετε την ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου πριν λύσετε όλες τις οικονομοτεχνικές σας απορίες! Το Εγχειρίδιο Ελέγχου σας κατευθύνει βήμα-βήμα στην όλη διαδικασία.

Για τεχνικές απορίες ή δυσκολίες που συναντάτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ μπορείτε να απευθύνεστε στο info@ekome.media.

Για γενικότερες οικονομοτεχνικές απορίες σχετικά με την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου, μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο e-mail: cashrebate@ekome.gr. H ομάδα διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων θα σας καθοδηγήσει άμεσα.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται από τον Φορέα για να καταθέσει Αίτημα Ελέγχου;

Προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων, το ΕΚΟΜΕ έχει εκπονήσει και ανεβάσει στο www.ependyseis.gr (στις Πληροφορίες) έναν Οδηγό Αιτήματος Ελέγχου, που αποσαφηνίζει τον αριθμό και το είδος των αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, προκειμένου να κατατεθεί Αίτημα Ελέγχου.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή του αιτήματος περιλαμβάνει δύο στάδια: 

A) πρώτα υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση στο www.ependyseis.gr με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή,

B) κατατίθεται στο ΕΚΟΜΕ ένας φυσικός φάκελος με τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης) και την Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η σχετική ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021).

Τι ακριβώς είναι η τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου στον Οδηγό Αίτησης Ελέγχου-δικαιολογητικά ελέγχου, 3 (ζ);

Στη φάση του ελέγχου θα επισημάνετε τυχόν αποκλίσεις/τροποποιήσεις σε σχέση με την τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη εγκριθεί κατόπιν της σχετικής αίτησης Υπαγωγής. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχικό σας κείμενο, προσθέτοντας τις τελικές διαφοροποιήσεις αιτιολογημένες και καταλήγοντας στο τελικό υλοποιημένο επενδυτικό σχέδιο. Αν σε κάποιο σημείο, π.χ. στο β) σενάριο δεν έχουν επέλθει αλλαγές, αναφέρετε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς το αρχικό σχέδιο.

Σε περίπτωση που η Αίτηση Ελέγχου παρουσιάζει ελλείψεις, αυτές οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης από το Όργανο Ελέγχου;

Όχι, το αίτημά σας δεν απορρίπτεται εξαιτίας ενδεχόμενων ελλείψεων, δεδομένου ότι αυτές εντοπίζονται και καταγράφονται κατά τη διενέργεια της ελεγκτικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην σχετική νομοθεσία.

Το Όργανο Ελέγχου εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αποστέλλει στον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου ηλεκτρονική επιστολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Από την ημέρα παραλαβής της επιστολής, ο Φορέας έχει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών για τη συγκέντρωση και αποστολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών στο ΕΚΟΜΕ.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φυσικός φάκελος που θα κατατεθεί στο ΕΚΟΜΕ;

Στον φυσικό φάκελο περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει η σχετική ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021)

β) τα αντίγραφα των παραστατικών όλων των επιλέξιμων δαπανών, σφραγισμένα με το μοναδιαίο αριθμό υποβολής αίτησης, ευκρινώς φωτοτυπημένα από το πρωτότυπό τους, με επισυναπτόμενη την εξίσου ευκρινή απόδειξη εξόφλησής τους,

γ) λίστα με τα προς ενίσχυση παραστατικά που αιτείται ο φορέας, καθώς και τις εξοφλήσεις τους (βλέπε προτυποποιημένο αρχείο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ. και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» στον Οδηγό Αίτησης Καταβολής Ενίσχυσης). Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου ο συγκεκριμένος πίνακας να περιλαμβάνεται και στα ηλεκτρονικά αρχεία που ανεβάζει ο φορέας στο ΠΣΚΕ στη φάση της υποβολής του αιτήματος ελέγχου,

δ) η κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) προμηθευτών,

ε) η κίνηση λογαριασμών όψεως του φορέα,

στ) ο σκληρός δίσκος usb 3.0 με το οπτικοακουστικό υλικό που τεκμηριώνει την εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων,

ζ) Σε περίπτωση που τακτικό προσωπικό του φορέα έχει εργαστεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στο φυσικό φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά timesheets με τις ώρες που αφιέρωσαν σε αυτό (σε σχέση με το σύνολο του ωραρίου τους).

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση που πρέπει να τηρήσουμε στον φυσικό φάκελο με τα παραστατικά δαπανών;

Για την ταχύτερη διεξαγωγή του ελέγχου είναι απαραίτητη η όμοια ταξινόμηση των παραστατικών στον φυσικό φάκελο, με τη λογική του παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 7651/2021 (ΦΕΚ Β’ 1086/22.03.2021) που χωρίζει τις επιλέξιμες δαπάνες σε επτά διακριτές κατηγορίες (δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων, αμοιβές συνεργείων κλπ.). και στον Πίνακα Π.Υ. και Απολογισμού.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σκληρός δίσκος usb 3.0;

Το τελικό παραδοτέο usb 3.0 θα περιλαμβάνει υλικό από το οποίο τεκμαίρεται η εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων, χάρη στα οποία έγινε εφικτή η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης. Είναι σκόπιμος ένας απολογισμός της μοριοδότησης για την εκπλήρωση ή όχι των πολιτιστικών κριτηρίων με την ανάδειξη τυχόν αποκλίσεων από την Αίτηση Υπαγωγής. Ο σκληρός δίσκος θα περιέχει φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα, δημοσιεύματα τοπικού τύπου σχετικά με την παραγωγή, “making of”, τίτλοι ταινίας αρχής ή/και τέλους με αναγραφόμενο το λογότυπο του ΕΚΟΜΕ κ.λπ.

Είναι δυνατόν ο δικαιούχος της ενίσχυσης να πάρει δάνειο εκχωρώντας στην τράπεζα το δικαίωμα της απευθείας είσπραξης της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Ο δικαιούχος, εφόσον είναι εταιρεία παραγωγής με ελληνικό ΑΦΜ, είναι δυνατόν να πάρει βραχυπρόθεσμο δάνειο από τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.

Τι πρέπει να κάνω για να πληρωθώ το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ολοκλήρωσης;

Αφού εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΟΜΕ, έτσι ώστε, μετά τον σχετικό έλεγχο, να καταβληθεί η ενίσχυση με ένα τραπεζικό έμβασμα στο ΙΒΑΝ του Δικαιούχου.

Φορολογική Ελάφρυνση (Tax Relief) / 11
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για cash rebate και αίτηση για tax relief;

Είναι εφικτή η κατάθεση δύο ξεχωριστών αιτήσεων, μία για cash rebate και μία για tax relief. Τα κίνητρα δρουν μεταξύ τους συμπληρωματικά, αλλά γίνεται αίτηση ξεχωριστά για το καθένα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief υπολογίζονται όπως και στο cash rebate;

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief ταυτίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες του cash rebate. Δεν μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των συνολικών δαπανών. Δεν μπορούν να παραβιάζουν τα κατώτερα όρια που θέτει ο Ν.4487/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόμενων προς έγκριση δαπανών των ο/α έργων. Στη φορολογική ελάφρυνση είναι υποχρεωτική η οικονομική διαχείριση του ο/α έργου μέσω Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού για να θεωρούνται οι δαπάνες επιλέξιμες.

Πώς υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του ΕΚΟΜΕ στο ΠΣΚΕ είτε με την απόκτηση κωδικού νέου χρήστη είτε με την αναβάθμιση κωδικού παλιότερου χρήστη.

Τι δικαιολογητικά υποβάλλω μαζί με την αίτηση;

Η αίτηση υπαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.
iii. Περίληψη σεναρίου.
iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.
v. Χρονοδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας, χώροι παραγωγικής διαδικασίας και εργαστήρια επεξεργασίας.
vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κλπ).
vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων.
viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής.
ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων.
x. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εταιρεία.
xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Ποιος εκδίδει τα παραστατικά για τις δαπάνες;

Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του ο/α έργου ή στο όνομα του εκτελεστή παραγωγής. Σε περίπτωση συμπαραγωγής, εκδίδονται παραστατικά επιλέξιμων δαπανών από κάθε παραγωγό ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή, σύμφωνα με τη σύμβαση συμπαραγωγής που έχει προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της φορολογικής ελάφρυνσης;

Τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους, κατ’ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματός τους.

Ο υπολογισμός της φορολογικής ελάφρυνσης γίνεται με βάση το χρηματοδοτικό σχέδιο που υποβάλει ο Παραγωγός και δηλώνει τα ποσοστά των χρηματοδοτών του Επενδυτικού Σχεδίου που συμφωνούν με τα υποβεβλημένα συμβόλαια των χρηματοδοτών με τον Παραγωγό.

Tι ισχύει σε περίπτωση συμπαραγωγής;

Στις περιπτώσεις συμπαραγωγής το ποσό που αφαιρείται υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην παραγωγή.

Εάν ένας χρηματοδότης συμμετέχει με ένα ποσό μία χρονιά, θα τύχει φορολογικής ελάφρυνσης για εκείνη τη χρονιά;

Η φορολογική ελάφρυνση συνδέεται με τις υλοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Πόσο μπορεί να είναι το ποσοστό κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις που δεν πρέπει να ξεπεράσει ο Παραγωγός για την ενίσχυση του συγκεκριμένου ο/α έργου;

Το ΕΚΟΜΕ, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών, βεβαιώνει την επιλεξιμότητα αυτών για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο, καθώς και ότι το ποσοστό αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού. Για διασυνοριακές παραγωγές το όριο του κόστους παραγωγής του έργου αυτού αυξάνεται στο 60% και για «δύσκολα» έργα στο 80%.
Στη σώρευση υπολογίζεται μόνο το ποσό της φορολογικής ελάφρυνσης που αντιστοιχεί στον παραγωγό και όχι στους ιδιώτες χρηματοδότες.

Τι γίνεται σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψουν ζημίες;

Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψουν ζημίες, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν δύναται να ολοκληρωθεί το οπτικοακουστικό έργο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής;

Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε κοινοποιείται υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.