ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. δημοσίευσε σήμερα στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 19PROC005162523, τον Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την...