Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. δημοσίευσε σήμερα στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με αύξοντα συστημικό αριθμό 70419, τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δ...