Συχνές ερωτήσεις - Ekome

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

Επενδυτικό κίνητρο (cash rebate)  / 12
Τι είναι η κρατική ενίσχυση του ΕΚΟΜΕ;

Η κρατική ενίσχυση είναι ποσό επιστροφής χρημάτων που δίνεται μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εφόσον ελεγχθούν τα υλοποιηθέντα έξοδα του επενδυτικού σχεδίου. Ανέρχεται στο ποσοστό του 40% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
Επισημαίνουμε ότι το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ δεν δίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής ούτε προκαταβολικά πριν την έναρξη της παραγωγής, αλλά αφού ολοκληρωθεί η παραγωγή ως επιστροφή χρημάτων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο ελληνικό Cash Rebate για την κατηγορία Ψηφιακό Παιχνίδι;
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21) β) Οι αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21). Σε περιπτώσεις διασυνοριακών παραγωγών, αιτήσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς cash rebate υποβάλλονται μόνο από ελληνική εταιρεία παραγωγής ή ελληνική εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής.
Πώς μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό Cash Rebate;

Η αίτηση υποβάλλεται online είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.ekome.media. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα «Επενδυτικό Κίνητρο Οπτικοακουστικών Έργων» ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης (εγχειρίδιο χρήσης). Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν πρώτα στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr. Παρακολουθήστε εδώ τα ενημερωτικά βίντεο με τις οδηγίες υποβολής προτάσεων στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση υπαγωγής στο ελληνικό Cash Rebate;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο EKOME καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις για κρατικές ενισχύσεις για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου στην ελληνική επικράτεια.

Ποιος είναι ο Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου;

Φορέας θεωρείται ο παραγωγός ή ο εκτελεστής παραγωγός που υποβάλει την αίτηση Υπαγωγής στο ΕΚΟΜΕ μέσω της πλατφόρμας www.ependyseis.gr. Σε περίπτωση που Φορέας είναι ο εκτελεστής παραγωγός, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η γραπτή εξουσιοδότηση από τον Παραγωγό ή τους Παραγωγούς ή τους Συμπαραγωγούς ότι του δίνουν το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής.

Ποιος είναι ο δικαιούχος που θα λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ;

Δικαιούχος μπορεί να είναι:
α) Ο ημεδαπός παραγωγός (η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε μέσω εκτελεστή παραγωγού).
β) Ο αλλοδαπός παραγωγός, εφόσον έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια που λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 62.01.21) και ελληνικό τραπεζικό IBAN.
γ) Ο φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον έχει γραπτή εξουσιοδότηση από τον παραγωγό ή τους παραγωγούς ή τους συμπαραγωγούς που τον ορίζει δικαιούχο για να λάβει την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ.

Τι σημαίνει έναρξη και λήξη του επενδυτικού σχεδίου;

Έναρξη του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία που ξεκινούν οι εργασίες συγγραφής του εγχειριδίου σχεδιασμού παιχνιδιού (Game Design Document) στην ελληνική επικράτεια.
Λήξη επενδυτικού σχεδίου θεωρείται η ολοκλήρωση της παραγωγής του έργου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης υπαγωγής είναι οι εργασίες συγγραφής του εγχειριδίου σχεδιασμού παιχνιδιού (Game Design Document) να ξεκινούν 10 ημερολογιακές μέρες μετά την αίτηση υπαγωγής.

Από πότε μετράνε οι δαπάνες ως επιλέξιμες; Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ή από την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου;
Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου ξεκινούν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.
Υπάρχει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου;
Τα επενδυτικά σχέδια έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση ολοκλήρωσής τους εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ και του ανώτατου συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που μπορεί να καταθέσει για υπαγωγή ένα επενδυτικό σχέδιο;

Με τον Νόμο 4563/2018 δεν υπάρχει ανώτατο όριο του ποσού της ενίσχυσης ούτε ανώτατο όριο του προϋπολογισμού επιλέξιμων δαπανών.

Ποια είναι τα στάδια μίας αίτησης υπαγωγής; Πόσο καιρό παίρνει για να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο; Πόσο καιρό παίρνει για να πληρωθεί;

Η διαδικασία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής από το ΕΚΟΜΕ διαρκεί μέχρι δύο μήνες από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.
Η διαδικασία πληρωμής διαρκεί περίπου 3 – 5 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πληρωμή.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ που καταβάλλεται στον δικαιούχο φορολογείται επιπλέον ή είναι αφορολόγητο;

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης ΔΕΝ προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και ΔΕΝ φορολογείται.

Υπαγωγή  / 18
Ποιο είναι το κόστος υποβολής της αίτησης;

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται παράβολο ύψους 0,0005 του αθροίσματος των εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (€150) έως πεντακόσια ευρώ (€500) και σε ανώτατο χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 149/2020 (Άρθρο 4, παρ. 8-11)

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης για την υπαγωγή, απαιτείται η καταβολή επιπρόσθετου τέλους, το ποσό του οποίου ορίζεται σε 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση για την υπαγωγή. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ελάχιστο ποσό τα διακόσια ευρώ (€200) και σε ανώτατο τα χίλια ευρώ (€1.000).

Ποια επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο ελληνικό Cash Rebate και ποια από αυτά εξαιρούνται;
Επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι κινηματογραφικές ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, οι τηλεοπτικές σειρές, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και τα ψηφιακά παιχνίδια. Μη επιλέξιμα οπτικοακουστικά έργα για υπαγωγή είναι οι μουσικές συναυλίες, οι ηχογραφημένες παραστάσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, τα ριάλιτι σόου, οι βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων, οι διαφημίσεις, οι ενημερωτικές-ψυχαγωγικές εκπομπές, τα τυχερά παιχνίδια, τα τηλεπαιχνίδια, τα παιχνίδια πορνογραφικού περιεχομένου κλπ.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προ-παραγωγής θεωρούνται επιλέξιμες;
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες προ-παραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών;

Ως ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή μίας αίτησης επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται το ποσό των €30.000.

Δεν υπάρχει μέγιστο όριο επιλέξιμων δαπανών για την υποβολή μίας πρότασης επενδυτικού σχεδίου.

Εάν οι τελικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιηθούν είναι λιγότερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, πώς υπολογίζεται η ενίσχυση;

Εάν οι τελικές υλοποιημένες δαπάνες είναι λιγότερες από τις εγκεκριμένες, το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει λιγότερα χρήματα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιηθεί εγκεκριμένες δαπάνες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σύμφωνα με το ΦΕΚ υπαγωγής. Εάν το επενδυτικό σχέδιο έχει υλοποιήσει μικρότερο ποσοστό από το 60% των εγκεκριμένων του δαπανών, χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα κρατικής ενίσχυσης από το ΕΚΟΜΕ.

Τι είναι η περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document);
To Concept Design Document αποτελεί την τεχνική περίληψη της ιδέας του οπτικοακουστικού έργου και υποβάλλεται ως έγγραφο με αναφορά στις εξής κατηγορίες: A) Σελίδα Τίτλου, B) Γενική Παρουσίαση, Γ) Γενική Περιγραφή του Παιχνιδιού. Το υπόδειγμα συμπλήρωσης βρίσκεται εδώ.
Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος των δαπανών για αμοιβές βασικών συντελεστών του προϋπολογισμού που θεωρούνται επιλέξιμες;

Οι συνολικές αμοιβές των βασικών συντελεστών (πνευματικά δικαιώματα για πηγαίο κώδικα, χρήση φωνής ή εικόνας διασήμων, δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων, αμοιβές για σενάριο, παραγωγή, μουσική, σκηνοθεσία, δύο βασικοί ρόλοι) είναι επιλέξιμες έως 35% των επιλέξιμων δαπανών του οπτικοακουστικού έργου.
Σημειώνουμε ότι οι δαπάνες αμοιβών είναι επιλέξιμες μόνο όταν αποδεικνύεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των σχετικών φόρων στην ελληνική επικράτεια.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αλλοδαπού προσωπικού, τεχνικών, συντελεστών κ.ά.;

Είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το προσωπικό φορολογείται και ασφαλίζεται στην Ελλάδα και έχει συμβόλαιο με ελληνική εταιρεία παραγωγής.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ταξιδιών για τη μεταφορά συντελεστών της παραγωγής από το εξωτερικό στην Ελλάδα;

Είναι επιλέξιμες, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικοί ναύλοι από εταιρεία τουριστικών ταξιδιών ασφαλιστικά και φορολογικά υπόχρεη στις ελληνικές αρχές, η οποία και εκδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων που εισάγονται από το εξωτερικό;

Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν σχετικά παραστατικά αγοράς ή ενοικίασης που έχουν εκδοθεί από εταιρείες που έχουν έδρα και φορολογούνται στην Ελλάδα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τη δημιουργία «πιλότου»;

Οι δαπάνες παραγωγής του πιλότου δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες.

Υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας;
Δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες μάρκετινγκ, προβολής και επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν δαπάνες προώθησης και όχι παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου.
Υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., το άθροισμα των κρατικών ενισχύσεων για ένα οπτικοακουστικό έργο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του.

Εάν, για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου με έναν παραγωγό είναι 1.000.000€ και έχει ήδη επιχορηγηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με 200.000€, από το CNC με 200.000€ και από το ZDF με 100.000€, έχει λάβει δηλαδή σύνολο κρατικών ενισχύσεων 500.000€ που αποτελεί το 50% του συνολικού προϋπολογισμού από άλλες κρατικές ενισχύσεις, η παραγωγή δεν είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο ΕΚΟΜΕ, γιατί εάν λάβει και την κρατική ενίσχυση από το ΕΚΟΜΕ, θα υπερβεί το ποσοστό των 50% του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων στον συνολικό του προϋπολογισμό.

Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, η μέγιστη επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζομένης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ) και στην περίπτωση του «δύσκολου» οπτικοακουστικού έργου, το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του (συνυπολογιζομένης και της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ).

Τι θεωρείται διασυνοριακή παραγωγή;

Διασυνοριακές παραγωγές θεωρούνται όσες έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και στις οποίες συμμετέχουν παραγωγοί από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τι είναι το «δύσκολο» οπτικοακουστικό έργο;

«Δύσκολο» είναι ένα αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και στην προώθηση και πληροί κάποιες ή όλες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα
β) είναι το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη είτε το πρώτο ή/και το δεύτερο έργο του παραγωγού
γ) έχει προϋπολογισμό μέχρι €500.000.

Υπάρχει ειδική κατηγορία στα πολιτιστικά κριτήρια (πίνακας Ε) που καθορίζει πότε ένα οπτικοακουστικό έργο μπορεί να οριστεί ως «δύσκολο» με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση από τον Φορέα, τον οποίο στη συνέχεια αξιολογεί η αρμόδια επιτροπή του ΕΚΟΜΕ.

Μπορεί να υποβάλει Αίτηση Υπαγωγής μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής;

Μια νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής μπορεί να υποβάλει αίτημα για ενίσχυση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλει οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έχει συσταθεί. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενίσχυση έχουν και οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες.

Υπάρχει ανώτατο όριο της αμοιβής της «Εκτελέστριας Εταιρείας» επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού;

Ανώτατο όριο επιλέξιμης αμοιβής έχει οριστεί το ποσοστό του 10% στο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό που ανέλαβε να εκτελέσει η Εκτελέστρια Εταιρεία.

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ενός οπτικοακουστικού έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται o ΦΠΑ που αναλογεί;

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός σχεδίου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από όσες αφορούν καύσιμα, διαμονή και διατροφή, οι οποίες υπολογίζονται με τον σχετικό ΦΠΑ.

Νομοθεσία  / 3
Πώς καθορίζονται τα πολιτιστικά κριτήρια;

Τα πολιτιστικά κριτήρια καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 59/11-4-2019 και η ικανοποίησή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση μίας αίτησης υπαγωγής και λόγο αποκλεισμού εάν δεν τα πληροί.

Ο Φορέας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συμπληρώνει όλα τα πολιτιστικά κριτήρια και προχωράει σε αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση για κάθε ξεχωριστό πολιτιστικό κριτήριο. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης του ΕΚΟΜΕ αποδέχεται ή μεταβάλλει τη βαθμολογία των πολιτιστικών κριτηρίων.

Τι σημαίνει ο όρος «επιλέξιμες δαπάνες» και πώς καθορίζονται;

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Η μορφή των επιλέξιμων δαπανών ορίζεται ρητά στο παράρτημα 2 της ΚΥΑ 59/11-4-2019. Επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται εκείνες που έχουν εκδώσει νομιμοποιητικά έγγραφα (τιμολόγια, μισθοδοσίες, εργόσημα, ΑΠΔ κλπ.) για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο και αναφέρουν τον τίτλο του έργου σε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω :
• Δήλωση ότι αποδέχεστε τους όρους της διαδικασίας
• Σύμβαση μεταξύ των εταίρων (συμπαραγωγή, Σύμβαση με Εκτελεστή Παραγωγό κλπ.)
• Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα ή/και Δικαιούχο, όπως το καταστατικό, ισολογισμός, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ.
• Σχέδιο παραγωγής και αναλυτικό προϋπολογισμό για τα έξοδα που θα προκύψουν στην Ελλάδα
• Ένα οριστικό σχέδιο χρηματοδότησης που να απαριθμεί όλες τις πηγές χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από τις σχετικές συμβάσεις
• Τα πολιτιστικά κριτήρια με αιτιολογημένη αυτοβαθμολόγηση
• Γενική παρουσίαση και περιγραφή του οπτικοακουστικού έργου
• Περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (Concept Design Document) του οπτικοακουστικού έργου.
Ο πλήρης κατάλογος των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να υποβάλετε συμπεριλαμβάνεται στην ΚΥΑ 59/11-4-2019.

Τροποποίηση  / 3
Σε περίπτωση που υλοποιηθούν λιγότερες ή περισσότερες δαπάνες από τις εγκεκριμένες, υπάρχει η δυνατότητα για αίτημα τροποποίησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού;
Ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τροποποίηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλει αίτημα τροποποίησης στο www.ependyseis.gr πριν από την ημερομηνία της λήξης του επενδυτικού του έργου.
Μπορώ να αυξήσω το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού με αίτημα τροποποίησης;

Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Εάν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των 7 βασικών κατηγοριών άνω του ποσοστού 20%, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης προϋπολογισμού;

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στις κατηγορίες του προϋπολογισμού αρκεί να μην μεταβάλλεται το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και το αίτημα τροποποίησης να έχει κατατεθεί πριν από την λήξη του επενδυτικού σχεδίου.

Έλεγχος-Ολοκλήρωση  / 17
Έχουμε ολοκληρώσει την παραγωγή του οπτικοακουστικού μας σχεδίου. Πότε πρέπει να υποβάλουμε αίτημα ελέγχου;

Υποβάλετε αίτημα ελέγχου εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σας σχεδίου. Θα πρέπει να καταθέσετε το αίτημά σας στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την έκθεση του Ορκωτού λογιστή που προσλαμβάνετε και πληρώνετε εσείς. Στη συνέχεια, και μετά από έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚΟΜΕ, θα εκδοθεί ΦΕΚ ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Όλη η διαδικασία αιτήματος ελέγχου διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr; Πώς ανεβάζω «βαριά» αρχεία παραστατικών προς έλεγχο;

Πρώτα κατατίθεται στο ΕΚΟΜΕ ένας φυσικός φάκελος με τα παραστατικά δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Ελέγχου) κι έπειτα υποβάλλεται η ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου στο ΠΣΚΕ με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Πότε και πώς καταθέτουμε τον συμπληρωμένο πίνακα Προϋπολογισμού και Απολογισμού του έργου;

Ο συγκεκριμένος πίνακας κατατίθεται σε μορφή excel τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Υπόδειγμα θα βρείτε αναρτημένο στο www.ependyseis.gr.

Πώς μπορεί κανείς να παρατείνει το διάστημα υποβολής του αιτήματος ελέγχου;

Δεν προβλέπεται παράταση στην υποβολή αιτήματος ελέγχου. Ωστόσο, αν η λήξη του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει παρέλθει, ο Φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά παράταση της ημερομηνίας λήξης του επενδυτικού σχεδίου, μεταφέροντάς την σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω κατά την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου;

Καλό θα ήταν να αποφύγετε να οριστικοποιήσετε την ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου πριν λύσετε όλες τις οικονομοτεχνικές σας απορίες. Το Εγχειρίδιο Ελέγχου σας κατευθύνει βήμα-βήμα στην όλη διαδικασία.

Για τεχνικές απορίες ή δυσκολίες που συναντάτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου μέσω του συστήματος ΠΣΚΕ μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 214 4022 526.

Για γενικότερες οικονομοτεχνικές απορίες σχετικά με την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο e-mail: cashrebate@ekome.gr. H ομάδα διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων θα σας καθοδηγήσει άμεσα.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται από τον Φορέα για να καταθέσει Αίτημα Ελέγχου;

Προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων, το ΕΚΟΜΕ έχει εκπονήσει και ανεβάσει στο www.ependyseis.gr (στις Πληροφορίες) έναν Οδηγό Αιτήματος Ελέγχου, που αποσαφηνίζει τον αριθμό και το είδος των αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων προκειμένου να κατατεθεί Αίτημα Ελέγχου.
Επισημαίνουμε τα εξής: η υποβολή του αιτήματος περιλαμβάνει δύο στάδια A) πρώτα κατατίθεται στο ΕΚΟΜΕ ένας φυσικός φάκελος με τα παραστατικά δαπανών και τα απαραίτητα συνοδευτικά τους (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Ελέγχου) και B) υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση στο www.ependyseis.gr με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι ακριβώς είναι η τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου στον Οδηγό Αίτησης Ελέγχου-δικαιολογητικά ελέγχου, 3 (ζ);
Στη φάση του ελέγχου θα επισημάνετε τυχόν αποκλίσεις/τροποποιήσεις σε σχέση με την Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου που έχετε ήδη καταθέσει αρχικά στην Αίτηση Υπαγωγής. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχικό σας κείμενο, προσθέτοντας τις τελικές διαφοροποιήσεις και καταλήγοντας στο τελικό υλοποιημένο επενδυτικό σχέδιο. Αν σε κάποιο σημείο, π.χ. στο (β) (σενάριο) δεν έχουν επέλθει αλλαγές, αναφέρετε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρξε καμία μεταβολή ως προς το αρχικό σχέδιο.
Σε περίπτωση που η Αίτηση Ελέγχου παρουσιάζει ελλείψεις, αυτές οδηγούν σε απόρριψη της Αίτησης από το Όργανο Ελέγχου;

Όχι, το αίτημά σας δεν απορρίπτεται εξαιτίας ενδεχόμενων ελλείψεων, δεδομένου ότι αυτές εντοπίζονται και καταγράφονται κατά τη διενέργεια της ελεγκτικής διαδικασίας, ώστε να σας αποσταλεί εκ μέρους του Οργάνου Ελέγχου μια ηλεκτρονική επιστολή-αίτηση προσκόμισής τους στο ΕΚΟΜΕ. Από την ημέρα παραλαβής της επιστολής, ο Νόμος σας παραχωρεί χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών για τη συγκέντρωση και αποστολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών στο ΕΚΟΜΕ.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φυσικός φάκελος που θα κατατεθεί στο ΕΚΟΜΕ;

Στον φυσικό φάκελο περιλαμβάνονται:
α) τα πρωτότυπα σφραγισμένα με το μοναδιαίο αριθμό υποβολής αίτησης παραστατικά όλων των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και ευκρινείς φωτοτυπίες από το πρωτότυπό τους με επισυναπτόμενη εξίσου ευκρινή απόδειξη εξόφλησής τους.
β) λίστα με τα προς ενίσχυση παραστατικά που αιτείται ο φορέας, καθώς και τις εξοφλήσεις τους (βλέπε προτυποποιημένο αρχείο "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Π.Υ. και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" στον Οδηγό Ελέγχου). Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου ο συγκεκριμένος πίνακας να περιλαμβάνεται και στα ηλεκτρονικά αρχεία που ανεβάζει ο φορέας στο ΠΣΚΕ στη φάση της υποβολής του αιτήματος ελέγχου,
γ) η κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) προμηθευτών,
δ) η κίνηση λογαριασμών όψεως του φορέα,
ε) ο σκληρός δίσκος usb 3.0 με το οπτικοακουστικό υλικό που τεκμηριώνει την εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων (περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό στην ερώτηση 49).
στ) Σε περίπτωση που τακτικό προσωπικό του φορέα έχει εργαστεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, στον φυσικό φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά timesheets με τις ώρες που αφιέρωσαν σε αυτό (σε σχέση με το σύνολο του ωραρίου τους).

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ταξινόμηση που πρέπει να τηρήσουμε στον φυσικό φάκελο με τα παραστατικά δαπανών;

Για τη διευκόλυνση της αντιπαραβολής και την ταχύτερη διεξαγωγή του ελέγχου είναι απαραίτητη η όμοια ταξινόμηση των παραστατικών και στους δύο φυσικούς φακέλους, αντιγράφων και πρωτοτύπων, με τη λογική του παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 59/11-4-2019 που χωρίζει τις επιλέξιμες δαπάνες σε επτά διακριτές κατηγορίες (δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων, αμοιβές συνεργείων κ.λπ.). Τα παραστατικά που επισυνάπτονται ακολουθούν ως προς το είδος τους τις 7 διακριτές κατηγορίες γενικών δαπανών με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα Π.Υ. και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Πώς τεκμαίρεται ότι τα φωτοτυπημένα αντίγραφα των παραστατικών αντιστοιχούν στα πρωτότυπα/ες τιμολόγια/αποδείξεις που διατηρεί λογιστικά ο Φορέας;

Ο Φορέας, κατά την κατάθεση του «φυσικού φακέλου» και για λόγους αντιπαραβολής και διαφάνειας, παραδίδει για προσωρινή κράτηση στο ΕΚΟΜΕ τα πρωτότυπα παραστατικά με τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Εφόσον η διαδικασία αντιπαραβολής δεν ολοκληρωθεί αυθημερόν, τα πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν φυλαγμένα και με ασφάλεια στο ΕΚΟΜΕ, ωσότου κληθεί ο Φορέας από το Όργανο Ελέγχου να τα παραλάβει. Προς διασφάλιση του Φορέα παρέχονται πρωτοκολλημένα έγγραφα παράδοσης - παραλαβής των πρωτότυπων παραστατικών από το Όργανο Ελέγχου του ΕΚΟΜΕ.

Είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες τυχόν παραστατικά που, ενώ έχουν εκδοθεί μέσα στο χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού, δεν έχουν εξοφληθεί;

Ναι, υπό τον όρο να εξοφληθούν ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η διαδικασία ελέγχου και τα αποδεικτικά εξόφλησής τους να προσκομιστούν έγκαιρα στο Όργανο Ελέγχου. Απαιτείται για αυτό το σκοπό σχετική Επιστολή-Αίτηση του Φορέα πριν την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σκληρός δίσκος usb 3.0;

Το τελικό παραδοτέο usb 3.0 θα περιλαμβάνει υλικό, από το οποίο τεκμαίρεται η εκπλήρωση των πολιτιστικών κριτηρίων χάρη στα οποία έγινε εφικτή η υπαγωγή του επενδυτικού σε καθεστώς ενίσχυσης. Είναι σκόπιμος ένας απολογισμός της μοριοδότησης για την εκπλήρωση ή όχι των πολιτιστικών κριτηρίων με την ανάδειξη τυχόν αποκλίσεων από την Αίτηση Υπαγωγής. Ο σκληρός δίσκος θα περιέχει φωτογραφικό υλικό από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δημοσιεύματα τοπικού τύπου σχετικά με την παραγωγή, making-offs, demo build, κλπ.

Τι διαφορά έχει ο Οδηγός Αιτήματος Ελέγχου από το Εγχειρίδιο Ελέγχου;

Ο Οδηγός Αιτήματος Ελέγχου αποσαφηνίζει τον αριθμό και το είδος των αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων προκειμένου να κατατεθεί Αίτημα Ελέγχου.
Το Εγχειρίδιο Ελέγχου σας καθοδηγεί βήμα-βήμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Ελέγχου στο ΠΣΚΕ (πρόκειται για τεχνικό εγχειρίδιο συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης).

Τα έξοδα Ορκωτού Λογιστή για τη διαδικασία του Αιτήματος Ελέγχου από το ΕΚΟΜΕ επιβαρύνουν οικονομικά τον Φορέα;

Ο Φορέας επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα του Ορκωτού Λογιστή - που ο ίδιος έχει επιλέξει- για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή της εταιρείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του Αιτήματος Ελέγχου.
Κατά την έκθεσή του, ο Ορκωτός Λογιστής ακολουθεί την κατηγοριοποίηση δαπανών του παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 923/23-3-2018 και λαμβάνει υπόψη τον «Πίνακα Προϋπολογισμού και Απολογισμού», που καταθέτει ο Φορέας.

Είναι δυνατόν ο Δικαιούχος της ενίσχυσης να πάρει δάνειο εκχωρώντας στην τράπεζα το δικαίωμα της απευθείας είσπραξης της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Ο δικαιούχος είναι δυνατό να πάρει βραχυπρόθεσμο δάνειο μέχρι του ποσού της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.

Τι πρέπει να κάνω για να πληρωθώ το ποσό της κρατικής ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ;

Αφού εκδοθεί το ΦΕΚ ολοκλήρωσης, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στη Δ/νση Οικονομικού του ΕΚΟΜΕ, έτσι ώστε, μετά τον σχετικό έλεγχο, να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του rebate με ένα τραπεζικό έμβασμα σε ελληνικό ΙΒΑΝ.