Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών - EKOME

EKOME

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, ανώνυμη εταιρεία (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διασφάλισης των πληροφοριακών αγαθών τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό της, καθώς και την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, θέσπισε την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.
Στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας αποτελεί η θεμελίωση ενός πλαισίου γενικών οδηγιών και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) κατά τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς του Πόρους (Information Assets), προσδιορίζοντας τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στον Φορέα.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τα έγγραφα (πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες, οδηγίες και έντυπα) και τα μέσα που απαιτούνται για τη υλοποίηση της διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του ΕΚΟΜΕ δεσμεύεται:
Βασικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας είναι:
Επιπρόσθετα, στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών είναι να θέσει περιορισμούς που αφορούν στην πρόσβαση και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άλλων σχετικών πληροφοριακών μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, εγγράφων και λογισμικού που ο Φορέας κατέχει και χρησιμοποιεί.
Ο σκοπός της Πολιτικής Ασφάλειας είναι η ΑΣΦΑΛΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ και ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων στους συνεργάτες, πελάτες και συνεργαζόμενους φορείς.
Για το σκοπό αυτό:
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι παρακολουθούνται και η επίτευξή τους ανασκοπείται ανά τακτά διαστήματα, με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.
Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών (ΥΑΠ) έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών αγαθών του Φορέα.
Το ΕΚΟΜΕ διασφαλίζει ότι όλο του το στελεχιακό δυναμικό, οι πελάτες και οι συνεργάτες του, είναι ενήμεροι για τη Γενική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και πως οι εφαρμόσιμες επιμέρους Πολιτικές είναι εύκολα προσβάσιμες. Όλοι οι συναλλασσόμενοι με το ΕΚΟΜΕ θα πρέπει να συμβουλεύονται τις Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών του Φορέα για κάθε τους ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) και των Πληροφοριακών Συστημάτων του.