Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων - EKOME

EKOME

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων

White hald circle icon

Αποστολή

Το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων (εφεξής ΕΑΟΑ) υπηρετεί την κεντρική αποστολή του ΕΚΟΜΕ, εκείνη της διαφύλαξης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας. Ο εθνικός χαρακτήρας του ΕΑΟΑ, βάσει και του ισχύοντος νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη οπτικοακουστικών έργων και συνεπάγεται τη δημιουργία και τήρηση αρχείων κινηματογράφου, ήχου, μουσικής, τηλεόρασης, φωτογραφίας, γραφιστικών τεχνών, βίντεο, κινουμένου σχεδίου (animation), ψηφιακών δημιουργιών και ψηφιακών παιχνιδιών, ντοκιμαντέρ, σειρών μικρού μήκους, τηλεταινίες και διαδικτυακές παραγωγές. Παράλληλα, συλλέγει έντυπο υλικό και αντικείμενα που συνδέονται ή αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία των οπτικοακουστικών μέσων. Σκοπός του ΕΑΟΑ είναι ο εντοπισμός, συγκέντρωση, φύλαξη, αποκατάσταση, καταγραφή και τεκμηρίωση του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξή και προσβασιμότητά του. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών το ΕΑΟΑ του ΕΚΟΜΕ δύναται να παραλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό με αξία για την εθνική και πολιτιστική οπτικοακουστική μνήμη τόσο από φορείς του Δημοσίου Τομέα όσο και από ιδιώτες (κατόχους, νομείς ή και κληρονόμους) συντάσσοντας πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής αυτών.. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ΕΑΟΑ το ΕΚΟΜΕ είναι αρμόδιο για την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης. Στις βασικές δραστηριότητες του ΕΚΟΜΕ συγκαταλέγεται και ο εθνικός συντονισμός των δράσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα (στενού και ευρύτερου) που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα, καθώς και η δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχουν οι ως άνω φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. Τέλος, σημαντική αρμοδιότητα είναι η δυνατότητα του ΕΚΟΜΕ να επεμβαίνει για τη διάσωση, προστασία και ένταξη στο ΕΑΟΑ με τη μορφή ψηφιακού αρχείου, οπτικοακουστικού υλικού που φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες και κινδυνεύει να καταστραφεί.

Νομικό Πλαίσιο

Τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν στο Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων είναι τα ακόλουθα:
  • N.4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133/25.10.2015): Κεφάλαιο ΣΤ΄ Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (άρθρα 44-51).
  • N. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.03.2020): Μέρος Β΄ Λοιπές Διατάξεις Κεφάλαιο Α΄ Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 81): Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4339/2015.

Συλλεκτική Πολιτική

Το ΕΑΟΑ του ΕΚΟΜΕ παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στη συλλεκτική πολιτική του. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγονται έργα και υλικά με κριτήριο την αισθητική, ιστοριογραφική, λαογραφική και πληροφοριακή αξία τους ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη η προέλευση, τα πνευματικά δικαιώματα, το κόστος διαχείρισης και προοπτικές αξιοποίησης τους. Ιδιαίτερη μέριμνα επιδεικνύεται στο εάν τα υπό συλλογή έργα συμπληρώνουν υπάρχοντα σύνολα των συλλογών του ΕΑΟΑ καθώς και στο εάν ανήκουν ή φυλάσσονται σε άλλο φορέα.

Η προσβασιμότητα στον αρχειακό πλούτο του ΕΑΟΑ αποτελεί πολιτική, κοινωνική και ηθική προτεραιότητα. Διασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προσβασιμότητα, η χρηστικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές αρχές μας.

Ψηφιακή Στρατηγική

Η ψηφιακή στρατηγική του ΕΚΟΜΕ περιλαμβάνει την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, την προαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναπτύσσει και συμμετέχει σε συνεργατικά έργα και ψηφιακά οικοσυστήματα στους χώρους της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών. Μεριμνά για την ανάπτυξη προγραμμάτων παραγωγής ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων και ψηφιακών παραγωγών (ενδεικτικά επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακών παιχνιδιών και διαδραστικών εφαρμογών). Με αυτές τις δράσεις υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οπτικοακουστικού κλάδου, με την ανάπτυξη κοινών προτύπων για ψηφιακές τεχνολογίες και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Αρχείο Καλλιτεχνικής Παραγωγής

Σημαντική, πρωτοβουλία που έχει ταυτόχρονα και άμεση επίδραση στην οπτικοαουστική παραγωγή της χώρας και στην αγορά εργασία του κλάδου, είναι η δημιουργία ενός πρότυπου «Οπτικοακουστικού Αρχείου Καλλιτεχνικής Παραγωγής». Σκοπός της δράσης αυτής είναι η καταγραφή με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές παραστάσεων υψηλής προστιθέμενης καλλιτεχνικής αξίας, σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους φορείς, η διαφύλαξη του παραγόμενου προϊόντος στις υποδομές του ΕΑΟΑ και συνακόλουθα η συνεκμετάλλευση των προϊόντων με την προώθησή του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων υπηρετεί την κεντρική αποστολή του ΕΚΟΜΕ, εκείνη της διαφύλαξης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας.