Υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων – ΦΕΚ Β’ 2169/07-06-2019