Αντικατάσταση άρθρου 30 του ν. 4487/2017 για απλούστευση διαδικασίας ελέγου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και προσθήκη του άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017 περί σύστασης Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων.