ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανοιχτή πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων στο ΕΚΟΜΕ με απόσπαση

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@mindigital.gr,  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι να καλυφθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις.

Βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 214 4022 513 /214 4027 536.