ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Βρείτε τις απαντήσεις που ψάχνετε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ (TAX RELI...
Φορολογική ελάφρυνση (tax relief)  / 6
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για cash rebate και αίτηση για tax relief;

Είναι εφικτή η κατάθεση δύο ξεχωριστών αιτήσεων, μία για cash rebate και μία για tax relief. Τα κίνητρα δρουν μεταξύ τους συμπληρωματικά, αλλά γίνεται αίτηση ξεχωριστά για το καθένα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief υπολογίζονται όπως και στο cash rebate;

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο tax relief ταυτίζονται με τις επιλέξιμες δαπάνες του cash rebate. Δεν μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των συνολικών δαπανών. Δεν μπορούν να παραβιάζουν τα κατώτερα όρια που θέτει ο Ν.4487/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ελάχιστο ύψος των υποβαλλόμενων προς έγκριση δαπανών των ο/α έργων. Στη φορολογική ελάφρυνση είναι υποχρεωτική η οικονομική διαχείριση του ο/α έργου μέσω Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού για να θεωρούνται οι δαπάνες επιλέξιμες.

Πρέπει να καταθέσω αίτηση για φορολογική ελάφρυνση (tax relief) πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα;

Το κίνητρο είναι φορολογικό και δεν σχετίζεται με τα γυρίσματα.

Πώς υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του ΕΚΟΜΕ στο ΠΣΚΕ είτε με την απόκτηση κωδικού νέου χρήστη είτε με την αναβάθμιση κωδικού παλιότερου χρήστη.

Τι δικαιολογητικά υποβάλλω μαζί με την αίτηση;

Η αίτηση υπαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.
ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.
iii. Περίληψη σεναρίου.
iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.
v. Χρονοδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας, χώροι παραγωγικής διαδικασίας και εργαστήρια επεξεργασίας.
vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κλπ).
vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων.
viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής.
ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων.
x. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εταιρεία.
xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Ποιος εκδίδει τα παραστατικά για τις δαπάνες;

Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του ο/α έργου ή στο όνομα του εκτελεστή παραγωγής. Σε περίπτωση συμπαραγωγής, εκδίδονται παραστατικά επιλέξιμων δαπανών από κάθε παραγωγό ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή, σύμφωνα με τη σύμβαση συμπαραγωγής που έχει προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.