Συνοπτικός Διαγωνισμός με θέμα "Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών"

EKOME

Συνοπτικός Διαγωνισμός με θέμα “Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών”

Συνοπτικός Διαγωνισμός με θέμα “Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών”

  • από

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα “Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών” για την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ ΑΕ στους απαραίτητους ελέγχους σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α 116) όπως ισχύει και έχουν υποβάλει αίτημα ενίσχυσης, όπως επίσης την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Φορολογικού Κινήτρου και έχουν υποβάλει αίτηση για βεβαίωση της επιλεξιμότητας των δαπανών τους, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (Α 167), σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που εφαρμόζεται όπως ορίζει το άρθρο 30 του ν. 4487/2017, όπως ισχύει, καθώς και την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών και γραπτών γνωμοδοτήσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για τα θέματα που εμπίπτουν στο φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00 μ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη Δ/νση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 214 4022 515.

Βρείτε όλη τη διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ.

Βρείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ.

Ετικέτες:

Κοινοποιήστε την Ανάρτηση