ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. δημοσίευσε σήμερα στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 19PROC005162523, τον Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την επιλογή του Αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο: «Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή παρουσία του ΕΚΟΜΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των σχετικών με αυτούς υπουργικών αποφάσεων».

Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή του κατάλληλου γραφείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η κάλυψη της διαμονής και όλων των εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στελεχών της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. ή προσκεκλημένων αυτής σε επαγγελματικές συναντήσεις, διοργανώσεις, επισκέψεις και άλλου είδους ενέργειες που εντάσσονται στους στρατηγικούς στόχους προώθησης του έργου της εταιρείας. Επίσης θα παρέχεται η κάλυψη αναγκών μετακίνησης με την παροχή υπηρεσιών μισθώματος οχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η παροχή υποστηρικτικών ενεργειών σε διοργάνωση εκδηλώσεων, σε δράσεις φιλοξενίας και ξεναγήσεων και η υλοποίηση λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών που σχετίζονται με την παρουσία του ΕΚΟΜΕ σε διεθνείς αγορές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών είναι η Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00

Οι Προσφορές κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 17671 Καλλιθέα, υπεύθυνη κα Άννυ Καζέρου.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του Διαγωνισμού εδώ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: +30 214 40 21524, αρμόδιος κος Ιωάννης Χαλβατζής.