ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Νέος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε. δημοσίευσε σήμερα στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με αύξοντα συστημικό αριθμό 70419, τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό,  για την επιλογή του Αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο: «Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ΕΚΟΜΕ για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ)».

Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία τουΕθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ), ενός έργου που εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΚΟΜΕ για τη διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της Ελλάδας (κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, νέα μέσα).

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 11 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

Μπορείτε να βρείτε τη Διακήρυξη εδώ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) μπορείτε να το βρείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: +30 214 40 22 501/502