ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΟΜΕ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.(ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)
ΑΡ/ ΓΕΜΗ: 142591901000

Με την Υπ. Αριθ. 6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. η οποία ελήφθη κατά την 22η συνεδρίασή του στις 10 Ιουνίου 2020, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11 Καλλιθέα 17671, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019 και του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.

2. Εκλογή των ελεγκτών καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

3. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου καθώς και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2019.

4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του Ν.4548/18.

5. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ (ΚΥΑ 129 ΦΕΚ Β 5981/31-12-2019), τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και των λοιπών σχετικών διατάξεων.

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ (ΚΥΑ 129 ΦΕΚ Β 5981/31-12-2019), του ν. 4449/2017 άρθρο 44 και των λοιπών σχετικών κείμενων διατάξεων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε.


Παναγιώτης Κουάνης