Πρόγραμμα Cash Rebate 35% – Νόμος 4609/2019 – Τροποποίηση Νόμου 4487/2017, Άρθρο 53