Πρόγραμμα Cash Rebate 35% – Νόμος 4563/2018 που αφορά σε τροποποίηση νόμου 4487/2017 – Άρθρο 18, για τις οπτικοακουστικές παραγωγές.