Αίτηση-ΥΔ ορισμού ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις προβλέψεις του ν.4487/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.