Νέα τροποποίηση στον Νόμο για το Cash Rebate!
CASH REBATE (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΣΕΙΡΕΣ / ANIMATION / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ )

Νέα τροποποίηση στον Νόμο για το Cash Rebate!

Με την ψήφιση του Νόμου 4609/2019 αλλάζει το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Νόμου 4487/2017 (Α’ 116) και γίνεται ως εξής:

«2. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.»

Περισσότερες πληροφορίες στο cashrebate@ekome.media