Νέα ΚΥΑ: Επιτάχυνση του ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης έργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα ΚΥΑ: Επιτάχυνση του ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης έργων

Στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, η ψήφιση των άρθρων 102, 103 και 104 του ν. 4915/2022 και έκδοση της ΚΥΑ 19292ΕΞ2022 εξασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις προβλέψεις του ν.4487/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ Α.Ε., ως αρμόδιος φορέας υποδοχής και διαχείρισης των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων δυνάμει του ν. 4487/2017, και προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ελεγκτικού έργου, έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία καθορίζει το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργείται ο κατά το Νόμο έλεγχος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 19292ΕΞ2022, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου αιτείται στο ΕΚΟΜΕ τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών, και στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης ελέγχου στην πλατφόρμα του ΠΣΚΕ. Το ΕΚΟΜΕ δεν πραγματοποιεί επανέλεγχο στο οικονομικό αντικείμενο, παραλαμβάνει την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, πιστοποιεί την εφαρμογή της νομοθεσίας και εκκινεί τη διαδικασία εκταμίευσης. Για τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια των οποίων η διαδικασία ελέγχου εκκινήθηκε πριν από την τροποποίηση της νομοθεσίας, παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές προβλέψεις της νέας νομοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν εγγράφως από το ΕΚΟΜΕ τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή. Τέλος, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Nόμος, το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται να διενεργεί ετησίως δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των σχεδίων που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας νομοθεσίας.

Οι ελεγκτές που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου επιλέγονται από το Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διευκρινίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 19292ΕΞ2022.

Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΚΟΜΕ, παραμένει η ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού για την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών, μέσω ενός ευέλικτου, χρονικά άμεσου και διαφανούς πλαισίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις:

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υπαγωγής εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων στο άρθρο 30, ν. 4487/2017, όπως ισχύει.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ εδώ και το Δελτίο Τύπου εδώ.

Κατεβάστε εδώ το πρότυπο ελέγχου ISO 4400 που διαμόρφωσε η ΕΛΤΕ βάσει του μνημονίου συνεργασίας με το ΕΚΟΜΕ.