Δημόσια Διαβούλευση Έργου "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΟΜΕ"
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημόσια Διαβούλευση Έργου "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΟΜΕ"

Ανακοινώνεται η διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το  Υποέργο 1 «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΟΜΕ» της Πράξης «Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή» με Κωδικό ΟΠΣ: 5032850, του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014 – 2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, που βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο/παρατήρηση/πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΚτΠ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ktpae.gr.